Waa’ee

Garee

Quunnamtii

Kitaabni bexxellee haaraa kamiyyu yommu maxxanfamu yoo nuuf barreessuu yookaan ergaa argachuu barbaaddan, unka armaan gadii fayyadamaa:

Hayyama

TUIMP’n pirojektii gamtaan hojjetamuu fi qabiyyeen garee keenyaan qophaa’u hundinuu, addunyaa kanarra kan jiran namootni kam iyyuu bilisaan itti fayyadamuu ni danda’u. Salphaatti kan gaafannu, hojiin keenya yeroo hundaa gatiin kan itti kennamuu fi kaayyoo daldalaa kan of keessaa hin qabne ta’uusaati. Odeeffannoo gadi-fageenyaaf, furtuu Hayyama Waliigala Kalaqa armaan gadii irratti cuqaasi!

Creative Commons License